Бахлаев Сергей

Сергей Антонович Бахлаев Боохоной аймагай Абгайтан нютагта 1924 ондо түрэһэн. Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай ба һүүлээрхи жэлнүүдтэ Яруунын һургуулинуудта багшалаа. Тиихэдэ арадай аман зохёол суглуулжа, түүхэ, домог үзэжэ эхилһэн байна. Зооветеринарна институт заочноор түгэсхэжэ, Нарһатын, «Комсомольский» совхозуудта ахамад зоотехнигээр, Согто Хангилай XXII партийна съездын нэрэмжэтэ колхозой ахамад зоотехнигээр, түрүүлэгшын орлогшоор хүдэлөө. Удаань Гүнэйн XIX партийна съездын нэрэмжэтэ колхозой түрүүлэгшын тушаалда томилогдоо. С. Бахлаев Үльдэргын сомоной зүблэлэй түрүүлэгшээр хүдэлжэ байһанаа, наһанайнгаа амаралтада гараа. Тиигээд хууша монголой бэшэг өөрөө шудалаа юм.

1990 ондо «Богонихон мүртэй онтохонууд» гэһэн ном хэблэлһээ гаргаа. «Шэнэ сагай Гэсэр» гэһэн номынь 1995 ондо гараа. Тиихэдэ «Һатюунай уршагта ябадал», «Долоон үбгэд», «Сагаан Дара эхэ» болон бага жанрай зорхёолнуудынь, оршуулгануудынь «Байгал» сэтгүүлдэ, «Буряад үнэн», «Толон», «Ярууна» сонинуудта хэблэгдэһэн. 2012 ондо Республиканска типографида С. Бахлаевай «Шэлэгдэмэл зохёолнууд» гэһэн ном гаража, Номой дугуйланай үедэ үнгэргэгдэдэг «Жэлэй эрхим ном» боложо тодороо.

С.А. Бахлаев Россиин Журналистнуудай холбооной гэшүүн байгаа.