Дамбаев Гарма-Доди

Гарма-Доди Дамбаевич Дамбаев Агын тойрогой Могойтын аймагай Зугаалай нютагта түрэһэн юм. М. Горькиин нэрэмжэтэ Москвагай Уран зохёолой дээдэ һургуули дүүргээ. Локомотив-вагон заһабарилгын заводой слесареэр, Соёлой министерствэдэ, «Байгал» сэтгүүлдэ харюусалгата тушаалтай ажаллаа. «Дружба народов», «Байгал», «Байкал», «Морин хуур» сэтгүүлнүүдтэ зохёолнуудынь хэблэгдээ. «Харгы дээрэ» (1971), «Дэлгэр сэдьхэл» (1979), «Намарай һүүлшын үдэрнүүд» (1976), «Гүнсэмаа» (1973), «Эхын уян сэдьхэл» (1988), «Эжын хоёр» (1980), «Эсэгын дуран» (1981), «Харгымнай эхин» (2006) гэһэн рассказууд болон туужануудайнь номууд буряад болон ород хэлэн дээрэ барлагдаа.

«Гүнсэмаа» гэжэ туужыень Е. Имбовец ород хэлэн дээрэ оршуулжа, тэрэнь 1979 ондо «Роман-газета» гэһэн сэтгүүлдэ, 1988 ондо Москвада амяараа ном болгогдожо хэблэгдээ һэн.

1979 онһоо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.

Архигүй түрэ

Автор: Дамбаев Гарма-Доди

Онтохонууд

Автор: Дамбаев Гарма-Доди

Эжын хоёр

Автор: Дамбаев Гарма-Доди