Батоболотова Дугарма

Дугарма Батоболотова Агын тойрогой Могойтын аймагай Сагаан-Уула тосхондо 1951 ондо түрэһэн. Нютагайнгаа дунда һургуули дүүргэһэнэйнгээ һүүлээр 1971 ондо Агын дунда мэргэжэлэй багшанарай һургуули дүүргэжэ гараа. 1981 ондо Шэтын багшанарай дээдэ һургуули дүүргэжэ, географиин багшын мэргэжэл оложо гараһан юм.