Номууд

Все жанры Туужа Юрөөл магтаал соло Зүжэг Хошоо үгэ Тоолуур Арадай дуун Оньһон үгэ Үгүүлэлгэ Роман Юртэмсын гурбан Шүүмжэ, ниитэлэл Жороо үгэ Домог түүхэ Яряан Таабари Үльгэр онтохон
... . 1 А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ү Ф Х Һ Ц Ш Э Ю Я

Зоримгой Юн Су

Зүгы мэргэн хаанай Мижэд хүбүүн

Зүрхэтэй шандаган

Автор: Мамин-Сибиряк Д.

Монсуудай

Номин-Баясхалан ба Эрдэни-Баясхалан

Нохой хайшан гэжэ нүхэрые бэдэрээб

Онтохонууд

Автор: Дамбаев Гарма-Доди

Санаартан ба тэрэнэй хүлһэншэн Балдаа тухай үльгэр

Автор: Пушкин А.С.

Сууха, солоомохон ба шагайбша

Сэсэн дархан

Автор: Цыденжапов Фёдор

Сэсэн Сэнгэ

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Тахяа үрэмшөө хоёр

Автор: Шадаев Аполлон

Тахяа, хулгана, хура гурбан

Туламтай шоно

Автор: Дашинимаев Дамба

Тэнэг шоно

Автор: Шадаев Аполлон

Үбэл хүгшэнэй аашанууд

Автор: Ушинский К.

Үгытэй хүн

Үншэн басаган

Үнэгэн эжы

Үнэгэн, шандаган ба тахяа