Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Зүжэг

Урбаанай уршагта ябадалнууд

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Хани нүхэсэл

Роман

Жаргалай мүндэлөөн

Автор: Дондокова Цэрэн-Дулма

Таабари

Таабаринууд

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Һубай һамар

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үгүүлэлгэ

Минии шэнээн болоходонь...

Автор: Сультимов Доржо

Үльгэр онтохон

Сэсэн Сэнгэ

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Юрөөл магтаал соло

Юрөөлнүүд

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Зэд тогооной дγрэниинь hайхан,
Зээгэнэй шэлбэнь hайхан.

зула

ОньҺон үгэ

Газараа мартаһан
Гани бэшэб,
Гэрээ мартаһан
Гэсэр бэшэб.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Гармаев Владимир

Прозаик

Бадлуев Шираб-Сэнгэ

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Нимбуев Шираб

Уран зохёолшо

Бадаев Алексей

Уран зохёолшо

Юбухаев Жорж

Уран зохёолшо

Улзытуев Амарсана

Уран зохёолшо

Шабаев Николай

Уран зохёолшо

Тороев Аполлон

уран зохёолшо, үльгэршэн

Эшэлэл

Барихада барилга болохо үгы,
Табихада тала хээрээр дүүрэхэ.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ