Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Ц-Д.Дондогойн суглуулбариһаа

Автор: Дондогой Цэрэн-Дулма

Зүжэг

Ехэ удаган абжаа

Автор: Бараадиин Базар

Оньһон үгэ

Нэрэ

Роман

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Таабари

Толгой

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Ангирай гуниг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үгүүлэлгэ

Трамвайн шандаган

Автор: Лыгденов Александр

Үльгэр онтохон

Сэсэн Сэнгэ

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Юрөөл магтаал соло

Урилдаанда түрүүлһэн мориной магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Зэд тогооной дγрэниинь hайхан,
Зээгэнэй шэлбэнь hайхан.

зула

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Дондогой Цырендулма

Уран зохёолшо

Степанов Михаил

Прозаик, оршуулагша

Абидуев Бавасан

Уран зохёолшо, оршуулагша, ниитэ ажал ябуулагша

Намсараев Илья

Прозаик

Улзытуев Амарсана

Уран зохёолшо

Жанчипов Булат

Уран зохёолшо, прозаик, сурбалжалагша

Манзаров Элбэг

Уран зохёолшо

Цыденов Ким

Уран зохёолшо

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН