Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жороо үгэнүүд

Зүжэг

Шойжид

Автор: Бараадиин Базар

Оньһон үгэ

Эрдэм һургаал

Роман

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Таабари

Амитад тухай

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Эжын хоёр

Автор: Дамбаев Гарма-Доди

Үгүүлэлгэ

Эрхэ золой

Автор: Намсарайн Хуса

Үльгэр онтохон

Банди ангуушан

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Юрөөл магтаал соло

Урилдаанда түрүүлһэн мориной магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Тэнгэри гэжэ hанаhамни
Одо мγшэд γгы,
Газар гэжэ hанаhамни
Ногоон γгы.

γhээ, оеор

ОньҺон үгэ

Наранай элшын хүсөөр
Набша сэсэг задардаг,
Хамтын ажалай ашаар
Хамаг хэрэг бүтэдэг.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Батожабай Даширабдан

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Сындуев Есугей

Уран зохёолшо

Байминов Шагдар

Уран зохёолшо

Гармаева Надежда

Уран зохёолшо

Мунгонов Барадий

Прозаик

Калашников Исай

Прозаик, публицист

Бадмаев Цырен-Базар

Уран зохёолшо

Степанов Михаил

Прозаик, оршуулагша

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН