Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жороо үгэнүүд

Зүжэг

Алексей Максимовичай айлшад

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Эрдэм һургаал

Роман

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Таабари

Таабаринууд

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Буряад басаган

Автор: Цыдендамбаев Чимид

Үгүүлэлгэ

Шүдхэр

Автор: Ошоров Дамнин

Үльгэр онтохон

Баабгай ба зүгынүүд

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Юрөөл магтаал соло

Арбан хоёр жэлэй магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

hайн дарханай тγмэрэй θθдэhэн,
hайн хγгшэнэй хайшын θθдэhэн,
Yндэр хадын шулуунай θθдэhэн,
Yргэн голой ногооной θθдэhэн.

хэтэ

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Бахлаев Сергей

Уран зохёолшо

Шоймарданов Рахмет

Уран зохёолшо

Байбородин Анатолий

Прозаик

Бухаев Сергей

Уран зохёолшо, сурбалжалагша

Мадасон Дольён

Уран зохёолшо, фольклорист

Намжилов Чимит-Рэгзэн

Уран зохёолшо

Бадмаева Гэлэгма

Уран зохёолшо

Жигжитов Михаил

прозаик

Эшэлэл

Хара булган дахыншни харюуда Хахасаhан уладыешни Хамтадхажа vгэе. Булган дахыншни харюуда Бутарhан уладыешни Суглуулжа vгэе.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН