Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жороо үгэнүүд

Зүжэг

Модон шоро

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Архи

Роман

Хэнзэ ногоон

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Таабари

Үргэн

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Хиртэһэн һара

Автор: Дон Цэдэнжаб

Үгүүлэлгэ

Саадшан ба тэрэнэй хүбүүд

Автор: Толстой Л.

Үльгэр онтохон

Эгэшэ Алёнушка дүүхэн Иванушка хоёр

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Н.Балдано тухай

Автор: Бальбуров Африкан

Юрөөл магтаал соло

Арбан хоёр жэлэй магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Тэнгэри гэжэ hанаhамни
Одо мγшэд γгы,
Газар гэжэ hанаhамни
Ногоон γгы.

γhээ, оеор

ОньҺон үгэ

Наранай элшын хүсөөр
Набша сэсэг задардаг,
Хамтын ажалай ашаар
Хамаг хэрэг бүтэдэг.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Бухаев Сергей

Уран зохёолшо, сурбалжалагша

Цыденов Ким

Уран зохёолшо

Жалсараев Дамба

Уран зохёолшо

Цыдендамбаев Чимит

Уран зохёолшо, прозаик

Доржогутабай Дансаран

Уран зохёолшо

Аюшеев Булат

Уран зохёолшо, прозаик, сурбалжалагша

Бадмаева Гэлэгма

Уран зохёолшо

Намсараев Илья

Прозаик

Эшэлэл

Барихада барилга болохо үгы,
Табихада тала хээрээр дүүрэхэ.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ