Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жан Зиминэй зохёолнуудһаа

Автор: Жан Зимин

Зүжэг

Будамшуу

Автор: Шагжин Цэрэн

Оньһон үгэ

Нэрэ

Роман

Жаргалай мүндэлөөн

Автор: Дондокова Цэрэн-Дулма

Таабари

Б-Б. Намсарайн таабаринууд

Автор: Намсарайн Б-Б.

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Һубай һамар

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үгүүлэлгэ

Саһан доро байрладаг шубууд

Автор: Пришвин М.

Үльгэр онтохон

Хүлеэжэ шадаха хэрэгтэй

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Юрөөл магтаал соло

Арбан хоёр жэлэй магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

hайн дарханай тγмэрэй θθдэhэн,
hайн хγгшэнэй хайшын θθдэhэн,
Yндэр хадын шулуунай θθдэhэн,
Yргэн голой ногооной θθдэhэн.

хэтэ

ОньҺон үгэ

Наранай элшын хүсөөр
Набша сэсэг задардаг,
Хамтын ажалай ашаар
Хамаг хэрэг бүтэдэг.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Дамдинжапов Цэрэн-Доржо

Прозаик, публицист

Бадмаева Гэлэгма

Уран зохёолшо

Намсараев Хоца

уран зохёолшо, прозаик, драматург

Хамаев Цырен-Дондок

Уран зохёолшо, прозаик

Дугаров Баир

Уран зохёолшо

Аюшеев Булат

Уран зохёолшо, прозаик, сурбалжалагша

Ябжанов Балдан

Уран зохёолшо, прозаик

Ангабаев Солбон

Уран зохёолшо, прозаик, публицист

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН