Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жороо үгэнүүд

Зүжэг

Энхэ-Булад баатар

Автор: Балдано Намжил

Оньһон үгэ

Архи тамхинай хорон тухай

Роман

Гал могой жэл

Автор: Жимбиев Цэдэнжаб

Таабари

Нюрган

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Брынзын санха

Автор: Дон Цэдэнжаб

Үгүүлэлгэ

Дуунай шэди (согсолбори)

Автор: Цырендоржиев Сергей

Үльгэр онтохон

Хүбшын хүхэльбиин Хүхэлдүүр

Автор: Эрдэниин Рэгзэн

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Юрөөл магтаал соло

Арбан хоёр жэлэй магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Зэд тогооной дγрэниинь hайхан,
Зээгэнэй шэлбэнь hайхан.

зула

ОньҺон үгэ

Газараа мартаһан
Гани бэшэб,
Гэрээ мартаһан
Гэсэр бэшэб.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Байминов Шагдар

Уран зохёолшо

Дондокова Цырен-Дулма

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Жимбиев Цыден-Жаб

Уран зохёолшо, прозаик, публицист

Раднаева Галина

Уран зохёолшо

Доржогутабай Дансаран

Уран зохёолшо

Лыгденов Александр

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Белоглазова Раиса

Прозаик

Цырендоржиев Цыдып

Уран зохёолшо, прозаик

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН