Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Зүжэг

Алексей Максимовичай айлшад

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Архи

Роман

Гал могой жэл

Автор: Жимбиев Цэдэнжаб

Таабари

Толгой

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Бүхэ Сэрэмжэд

Автор: Үржэнэй Шэмэд

Үгүүлэлгэ

Үглөөнэй туяа

Автор: Ушинский К.

Үльгэр онтохон

Хулганын гэрхэн

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Юрөөл магтаал соло

Юрөөлнүүд

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Зэд тогооной дγрэниинь hайхан,
Зээгэнэй шэлбэнь hайхан.

зула

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Байбородин Анатолий

Прозаик

Халзанов Барас

Уран зохёолшо, кинорежиссер

Сергеев Виктор

Прозаик

Батожабай Даширабдан

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Гомбожапов Тимур

Уран зохёолшо

Шоймарданов Рахмет

Уран зохёолшо

Дондокова Цырен-Дулма

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Дамдинов Николай

Уран зохёолшо

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН