Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Ц-Д.Дондогойн суглуулбариһаа

Автор: Дондогой Цэрэн-Дулма

Зүжэг

Энхэ-Булад баатар

Автор: Балдано Намжил

Оньһон үгэ

Үгэ хэлэн

Роман

Хэнзэ ногоон

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Таабари

Булшан

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Капитанай басаган

Автор: Пушкин Александр

Үгүүлэлгэ

Бадма ноён хоёр

Автор: Ошоров Дамнин

Үльгэр онтохон

Монсуудай

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Юрөөл магтаал соло

Урилдаанда түрүүлһэн мориной магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

hайн дарханай тγмэрэй θθдэhэн,
hайн хγгшэнэй хайшын θθдэhэн,
Yндэр хадын шулуунай θθдэhэн,
Yргэн голой ногооной θθдэhэн.

хэтэ

ОньҺон үгэ

Газараа мартаһан
Гани бэшэб,
Гэрээ мартаһан
Гэсэр бэшэб.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Халзанов Барас

Уран зохёолшо, кинорежиссер

Белоглазова Раиса

Прозаик

Түгдэмэй Владислав

Уран зохёолшо

Улзытуев Амарсана

Уран зохёолшо

Очиров Норпол

Прозаик, драматург, оршуулагша

Балданжабон Жамьян

Уран зохёолшо, прозаик

Дон Цыден (Ц.Дон)

Уран зохёолшо, прозаик, шүүмжэлэгшэ

Сультимов Доржо

Уран зохёолшо, зүжэгшэн

Эшэлэл

Барихада барилга болохо үгы,
Табихада тала хээрээр дүүрэхэ.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ