Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жан Зиминэй зохёолнуудһаа

Автор: Жан Зимин

Зүжэг

Залинта аадар

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Түрэ найр

Роман

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Таабари

Таабаринуудай суглуулбари

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Бүхэ Сэрэмжэд

Автор: Үржэнэй Шэмэд

Үгүүлэлгэ

Хунила харагшан хаана хонодог бэ?

Автор: Карнышев К.

Үльгэр онтохон

Һайхан һанаатай Живаа

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Юрөөл магтаал соло

Юрөөлнүүд

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Зэд тогооной дγрэниинь hайхан,
Зээгэнэй шэлбэнь hайхан.

зула

ОньҺон үгэ

Газараа мартаһан
Гани бэшэб,
Гэрээ мартаһан
Гэсэр бэшэб.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Тумуров Сергей

Уран зохёолшо

Цыденов Ким

Уран зохёолшо

Нимбуев Намжил

Уран зохёолшо

Байминов Шагдар

Уран зохёолшо

Чойбонов Матвей

Уран зохёолшо

Эрдынеев Доржо

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Сыренов Владимир

Прозаик

Шагжин Цырен

Прозаик, драматург

Эшэлэл

Хара булган дахыншни харюуда Хахасаhан уладыешни Хамтадхажа vгэе. Булган дахыншни харюуда Бутарhан уладыешни Суглуулжа vгэе.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН