Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жороо үгэнүүд

Зүжэг

Энхэ-Булад баатар

Автор: Балдано Намжил

Оньһон үгэ

Эрдэм һургаал

Роман

Гал могой жэл

Автор: Жимбиев Цэдэнжаб

Таабари

Хамар

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Шалхуу Рабданай хөөрөөн

Автор: Батажабай Дашарабдан

Үгүүлэлгэ

Шубуудай гэрнүүд

Автор: Скребицкий Г., Чаплина В.

Үльгэр онтохон

Монсуудай

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Н.Балдано тухай

Автор: Бальбуров Африкан

Юрөөл магтаал соло

Юрөөлнүүд

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Зэд тогооной дγрэниинь hайхан,
Зээгэнэй шэлбэнь hайхан.

зула

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Дугаров Даша-Дымбрыл

Прозаик

Цыдендамбаев Чимит

Уран зохёолшо, прозаик

Тапхаев Лопсон

Уран зохёолшо

Байбородин Анатолий

Прозаик

Очиров Норпол

Прозаик, драматург, оршуулагша

Жигмытов Баяр

Уран зохёолшо

Гармаева Надежда

Уран зохёолшо

Дондогой Цырендулма

Уран зохёолшо

Эшэлэл

Хара булган дахыншни харюуда Хахасаhан уладыешни Хамтадхажа vгэе. Булган дахыншни харюуда Бутарhан уладыешни Суглуулжа vгэе.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН