Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жороо үгэнүүд

Зүжэг

Алексей Максимовичай айлшад

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Үгэ хэлэн

Роман

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Таабари

Булшан

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Папансаг

Автор: Цырендоржиев Цэдэб

Үгүүлэлгэ

Гахай

Автор: Ошоров Дамнин

Үльгэр онтохон

Загаһашан ба загаһан тухай үльгэр

Автор: Пушкин А.С.

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Юрөөл магтаал соло

Арбан хоёр жэлэй магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

hайн дарханай тγмэрэй θθдэhэн,
hайн хγгшэнэй хайшын θθдэhэн,
Yндэр хадын шулуунай θθдэhэн,
Yргэн голой ногооной θθдэhэн.

хэтэ

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Дондогой Цырендулма

Уран зохёолшо

Жанчипов Булат

Уран зохёолшо, прозаик, сурбалжалагша

Улзытуев Дондок

Уран зохёолшо

Юбухаев Жорж

Уран зохёолшо

Шабаев Николай

Уран зохёолшо

Чойбонов Матвей

Уран зохёолшо

Цыдендамбаев Чимит

Уран зохёолшо, прозаик

Сыренов Владимир

Прозаик

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН