Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Зүжэг

Алексей Максимовичай айлшад

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Үгэ хэлэн

Роман

Жаргалай мүндэлөөн

Автор: Дондокова Цэрэн-Дулма

Таабари

Урал

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Бүхэ Сэрэмжэд

Автор: Үржэнэй Шэмэд

Үгүүлэлгэ

Айлшад

Автор: Ошоров Дамнин

Үльгэр онтохон

Һайхан һанаатай Живаа

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Юрөөл магтаал соло

Урилдаанда түрүүлһэн мориной магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

hайн дарханай тγмэрэй θθдэhэн,
hайн хγгшэнэй хайшын θθдэhэн,
Yндэр хадын шулуунай θθдэhэн,
Yргэн голой ногооной θθдэhэн.

хэтэ

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Шабаев Николай

Уран зохёолшо

Цыриторон Цэдэнжаб

Уран зохёолшо

Чимитов Гунга

Уран зохёолшо, оршуулагша

Ябжанов Балдан

Уран зохёолшо, прозаик

Улзытуев Дондок

Уран зохёолшо

Бадаев Алексей

Уран зохёолшо

Дамбаев Гарма-Доди

Прозаик

Дамбаев Даша

Уран зохёолшо

Эшэлэл

Барихада барилга болохо үгы,
Табихада тала хээрээр дүүрэхэ.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ