Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Зүжэг

Аламжа-Мэргэн

Автор: Дондокова Цэрэн-Дулма

Оньһон үгэ

Нэрэ

Роман

Гал могой жэл

Автор: Жимбиев Цэдэнжаб

Таабари

Хүл

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Базаарай харханууд

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үгүүлэлгэ

Үхибүүд ба нугаһанай дальбараанууд

Автор: Пришвин М.

Үльгэр онтохон

Арсалан, хулганаан, хүн гурбан

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Н.Балдано тухай

Автор: Бальбуров Африкан

Юрөөл магтаал соло

Юрөөлнүүд

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Тэнгэри гэжэ hанаhамни
Одо мγшэд γгы,
Газар гэжэ hанаhамни
Ногоон γгы.

γhээ, оеор

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Гомбожапов Тимур

Уран зохёолшо

Будаев Амгалан

Уран зохёолшо

Гармаев Владимир

Прозаик

Эрдынеев Доржо

Уран зохёолшо, прозаик, драматург

Цыдендамбаев Чимит

Уран зохёолшо, прозаик

Аюшеев Булат

Уран зохёолшо, прозаик, сурбалжалагша

Чимитов Гунга

Уран зохёолшо, оршуулагша

Байбородин Анатолий

Прозаик

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН