Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жан Зиминэй зохёолнуудһаа

Автор: Жан Зимин

Зүжэг

Зүрхэнэй шарха

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Түрэ найр

Роман

Гал могой жэл

Автор: Жимбиев Цэдэнжаб

Таабари

Хоолой

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Һубай һамар

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үгүүлэлгэ

Рассказууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Үльгэр онтохон

Баатарнууд тухай болон шэдитэ онтохонууд

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Юрөөл магтаал соло

Урилдаанда түрүүлһэн мориной магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Зэд тогооной дγрэниинь hайхан,
Зээгэнэй шэлбэнь hайхан.

зула

ОньҺон үгэ

Наранай элшын хүсөөр
Набша сэсэг задардаг,
Хамтын ажалай ашаар
Хамаг хэрэг бүтэдэг.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Ангархаев Ардан

Уран зохёолшо, прозаик, драматург, публицист

Балдано Намжил

Уран зохёолшо, драматург

Намсараев Илья

Прозаик

Номтоев Цокто

Уран зохёолшо, прозаик

Балков Ким

Прозаик

Ангабаев Солбон

Уран зохёолшо, прозаик, публицист

Самбуев Мэлс

Уран зохёолшо

Дамдинов Николай

Уран зохёолшо

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН