Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жан Зиминэй зохёолнуудһаа

Автор: Жан Зимин

Зүжэг

Зүрхэнэй шарха

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Эрдэм һургаал

Роман

Төөригдэһэн хуби заяан

Автор: Батажабай Дашарабдан

Таабари

Хүн

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Брынзын санха

Автор: Дон Цэдэнжаб

Үгүүлэлгэ

Эгэшэ

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үльгэр онтохон

Боро соохор моритой боронтуу мэргэн

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Н.Балдано тухай

Автор: Бальбуров Африкан

Юрөөл магтаал соло

Арбан хоёр жэлэй магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Тэнгэри гэжэ hанаhамни
Одо мγшэд γгы,
Газар гэжэ hанаhамни
Ногоон γгы.

γhээ, оеор

ОньҺон үгэ

Хүнэриин хүбүүн нүхэн тээшээ,
Хүнэй хүбүүн гэр тээшээ.

Буряад арадай оньһон үгэ

Зохёогшод

Ангархаев Ардан

Уран зохёолшо, прозаик, драматург, публицист

Манзаров Элбэг

Уран зохёолшо

Тумуров Сергей

Уран зохёолшо

Абидуев Бавасан

Уран зохёолшо, оршуулагша, ниитэ ажал ябуулагша

Аюшеев Булат

Уран зохёолшо, прозаик, сурбалжалагша

Цыриторон Цэдэнжаб

Уран зохёолшо

Тапхаев Лопсон

Уран зохёолшо

Балдано Намжил

Уран зохёолшо, драматург

Эшэлэл

Барихада барилга болохо үгы,
Табихада тала хээрээр дүүрэхэ.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ