Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Жороо үгэнүүд

Зүжэг

Модон шоро

Автор: Батажабай Даша-Рабдан

Оньһон үгэ

Зөөри хогшол

Роман

Жаргалай мүндэлөөн

Автор: Дондокова Цэрэн-Дулма

Таабари

Гэдэһэн

Тоолуур

Һурагшадай суглуулбаринуудһаа

Туужа

Ангирай гуниг

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үгүүлэлгэ

Эгээл шухалань

Автор: Лебедев В.

Үльгэр онтохон

Ажабайдал тухай онтохонууд

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Агын буряадай аман зохёол

Автор: Балданжапов Пүрбэ

Юрөөл магтаал соло

Юрөөлнүүд

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

hайн дарханай тγмэрэй θθдэhэн,
hайн хγгшэнэй хайшын θθдэhэн,
Yндэр хадын шулуунай θθдэhэн,
Yргэн голой ногооной θθдэhэн.

хэтэ

ОньҺон үгэ

Наранай элшын хүсөөр
Набша сэсэг задардаг,
Хамтын ажалай ашаар
Хамаг хэрэг бүтэдэг.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Чимитов Гунга

Уран зохёолшо, оршуулагша

Батоев Баатар

Уран зохёолшо

Шойдоков Бадма

Уран зохёолшо, прозаик

Дон Цыден (Ц.Дон)

Уран зохёолшо, прозаик, шүүмжэлэгшэ

Гомбожапов Тимур

Уран зохёолшо

Базарон Бато

Уран зохёолшо

Байбородин Анатолий

Прозаик

Дашанимаев Дамба

Уран зохёолшо

Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН