Ном уншаха - сэдьхэл баяжуулха

Буряад-монголойнгоо соёл түүхэ, хэлэ аялгые тон үргэн дэлисэтэй, баялиг тодо, эртэ урдын түүхэтэй гэжэ мэдэхэ болонот. Мянгаад жэлэй ном һударай түүхэтэй буряад-монголой эрхим эрдэни болохо удха зохёолой дээжые уншагша та бүхэндөө танилсуулжа һонирхуулха гэһэн гүнзэгы удха шанартай нэрэ болоно.

Шэнэ ном

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Сэлэнгын буряадуудай үльгэрнүүд

Автор: Намжилова Мария

Ц.Дон тухай

Автор: Мадаев Михаил

Угаалга

Автор: Линховоин Лодон

Залуу нүхэдтөө хандаһан бэшэг

Автор: Линховоин Лодон

Очеркнууд

Автор: Жамбалон Арсалан

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Ажабайдалнай өөр янзын зүжэг гү?

Автор: Бальжинимаев Дондог

Жанр

Арадай дуун

Дуунууд

Домог түүхэ

Зэдын домог түүхэ (Хатан эжы Зэдэмнай)

Автор: Санджэ-Сүрэн

Жороо үгэ

Ц-Д.Дондогойн суглуулбариһаа

Автор: Дондогой Цэрэн-Дулма

Зүжэг

Бабжа-Барас Баатар

Автор: Балдано Намжил

Оньһон үгэ

Түрэ найр

Роман

Жаргалай мүндэлөөн

Автор: Дондокова Цэрэн-Дулма

Таабари

Б-Б. Намсарайн таабаринууд

Автор: Намсарайн Б-Б.

Тоолуур

Э.Дугаровай зохёолнуудһаа

Автор: Дугаров Эрдэни

Туужа

Базаарай харханууд

Автор: Хамаев Цэрэн-Дондог

Үгүүлэлгэ

Доргон

Автор: Лыгденов Александр

Үльгэр онтохон

Банди ангуушан

Хошоо үгэ

Хошоо үгэнүүд

Шүүмжэ, ниитэлэл

Дун сагаан хонин

Автор: Дугаров Эрдэни

Юрөөл магтаал соло

Урилдаанда түрүүлһэн мориной магтаал

Юртэмсын гурбан

Юртэмсын гурбан

Яряан

Хүүгэдэй яряанһаа...

Таабари

Тэнгэри гэжэ hанаhамни
Одо мγшэд γгы,
Газар гэжэ hанаhамни
Ногоон γгы.

γhээ, оеор

ОньҺон үгэ

Наранай элшын хүсөөр
Набша сэсэг задардаг,
Хамтын ажалай ашаар
Хамаг хэрэг бүтэдэг.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Зохёогшод

Митыпов Владимир

Прозаик

Юбухаев Жорж

Уран зохёолшо

Аюшеев Булат

Уран зохёолшо, прозаик, сурбалжалагша

Бахлаев Сергей

Уран зохёолшо

Хамаев Цырен-Дондок

Уран зохёолшо, прозаик

Сультимов Доржо

Уран зохёолшо, зүжэгшэн

Доржиева Дулгар

Уран зохёолшо

Осодоев Матвей

Прозаик

Эшэлэл

Хара булган дахыншни харюуда Хахасаhан уладыешни Хамтадхажа vгэе. Булган дахыншни харюуда Бутарhан уладыешни Суглуулжа vгэе.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН