Белоглазова Раиса

Раиса Васильевна Белоглазова Улаан-Үдэдэ түмэр харгын машинистын бүлэдэ түрэһэн юм. Түрэлхидынь басагаяа бага ябахаһаань эхилжэ ажалша бэрхээр, Эхэ срондоо дуратайгаар, нугаршагүй зоригтойгоор һурган хүмүүжүүлһэн. Раиса Васильевна оройдоол нэгэдэхи класс дүүргээд, юһэтэйхэн байхадаа, хүндөөр үбшэлжэ, оронһоо бодохоор бэшэ, хэбтэриин болоходоошье, тэрэ зоригоо хухараагүй бэлэй: түрэлнүүд, нүхэд, хүршэнэр болон багшанарайнгаа анхарал оролдолгын ашаар дунда һургуулитай боложо, һүүлдэнь, 1951 ондо, хари хэлэнүүдэй түбэй дүрбэн жэлэй курс заочноор һуралсажа дүүргэнэ. Эдэ жэлнүүдтэ зохёол бэшэжэ эхилээ һэн.

1957 ондо Р.В. Белоглазова СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүндэ абтаһан. Зохёохы замайнь эхиндэ Раиса Белоглазовае И.И. Молчанов-Сибирский, Г.М. Марков дэмжэһэн юм. Ородой мэдээжэ уран зохёолшо Всеволод Иванов М. Горькиин нэрэмжэтэ Литературна институдта заочноор һурахыень зууршалһан юм. Тиигэжэ, тус институт 1963 ондо дүүргээ юм.

Р.В. Белоглазова Буряадай номой хэблэлээр гараһан «Манай хүршэнэр» (1955), «Мойһоной үнгэ» (1971) гэжэ романуудай, «Дүүргэгдээгүй гap бэшэг» (1958), «Түрүүшын четверть» (1962), «Ритка» (1978) гэжэ повестьнуудай, «Тэрэнгиин мүшэр» (1960), «Һайндэрэй үдэшэлэн» (1965), «Борька болон бэшэн» (1965), «Бороотой ноябрь» (1969) гэжэ рассказуудай суглуулбаринуудай автор юм. «Урагшаа эрмэлзэл» гэһэн повесть Эрхүү хотодо хэблэгдэн гараа һэн. Р. Белоглазова «Далан худал» гэжэ буряад онтохонуудай суглуулбари оршуулаа. 1967 ондо Буряадай гүрэнэй хүүхэлдэйн театрта Р. Белоглазовагай А. Толстойн зохёолой удхаар бэшэһэн «Иван Царевич хүхэ шоно хоёр» гэжэ зүжэг табигдаа.

Р.В. Белоглазова «Мойһоной үнгэ» гэжэ романайнгаа түлөө Буряадай АССР-эй Гүрэнэй шанда хүртөө һэн. Буряад арадай уран зохёолшо, Буряадай болон Ородой соёлой габъяата хүдэлмэрилэгшэ, «Хүндэлэлэй тэмдэг» орденоор болон олон тоото медальнуудаар шагнагдаһан.