Батоев Баатар

Баатар Батоев1948 ондо Шэтэ можын Агын Буряадай тойрогой Зугаалай нютагта түрөө. Дунда һургуулида hуража ябахадаа, шүлэг бэшэжэ захалаа. Түрүүшынь шүлэгүүд «Агын үнэн» сониндо хэблэгдэhэн.
М.Горькиин нэрэмжэтэ Москвагай Литературна институт дүүргээд, Б.Батоев «Буряадай залуушуул», «Буряад үнэн» сонинуудта болон «Байгал» сэтгүүлдэ ажаллаа.

«Мүнгэн тоборюулга» (1977), «Аянай шубууд» (1987) гэжэ уянгата шүлэгүүдэй номуудые хэблүүлээ. Олохон шүлэгүүдынь дуунууд болонхой. 1997 ондо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн болоо.