Номой hан тухай

Уран зохёол һонирхожо уншадаг хүнүүд урданай сагай уншагшадһаа үсөөншье һаа, байһан лэ байха. Танай анхаралда үндэһэн хэлэн дээрээ үгын шэди, баялиг харуулан, уншагшын сэдьхэл эзэлжэ, һонирхол татажа шадаха зохёолнууд болон тэдэниие бэшэһэн бэлигтэй уран зохёолшодто зорюулһан сайт.

Буряад үндэһэн хэлэн дээрээ олоншье бэшэ, гэбэшье эрхим тэдынь шэлэгдэн эндэ табигдаа, һонин зохёолһоо дамжан, саашадаа уншаха дураяа һэргээжэ, түрэл арадайнгаа уран зохёолтой, айхабтар баян арадай аман үгын абдар соохи зохёолнуудтай танилсаха аргатай болобот гэжэ баяртайгаар мэдүүлнэбди.

«Саг сагтаа, сахилза хүхэдөө» — гэдэг ха юм даа, урдандаа сахим ном бии болохо гэжэ ухаандашье үгы, саарһан номтой ханилжа эрэ болоһон үеын зон ехэнхи байха. Мүнөө юртэмсын бусайдаһан соо үгтэһэн http://nomoihan.ru гэжэ буудалда буряад-монгол номой һан нээгээд байнат.

Энэ номой һан соо зохёолнууд бэшэлгынгээ түрэлөөр иигэжэ хубаарна:

Арадай аман зохёол: арадай дуун, оньһон үгэ, таабари, үльгэр онтохон, домог түүхэ, яряан, хошоо үгэ, юртэмсын гурбан, жороо үгэ.

Оршон сагай удха зохёол; оршуулгын зохёол; шүүмжэ; шэнэ үеын удха зохёол. Һүүлшын ехэ бүлэг соо ехэнхи зүблэлтэ засагай үеын зохёолнууд оронхой: шүлэг, үгүүлэлнүүд, туужа, роман, зүжэгүүд.

Бэдэрээд олоходо амархан байха гэжэ, алфавидаар зохёолынь гү, али зохёолшын нэрэ оруулхада гаража ерэхэ. Юрэдөө нэгэтэ нээгээд һуугаал һаа, уншаха юумэ яһала байха даа.