Эшэлэл

Аали дээрэш гал табяаб,
Амин дээрэш хутага баряаб.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН

Барихада барилга болохо үгы,
Табихада тала хээрээр дүүрэхэ.

БУРЯАД АРАДАЙ ОНЬҺОН ҮГЭ

Хара булган дахыншни харюуда Хахасаhан уладыешни Хамтадхажа vгэе. Булган дахыншни харюуда Бутарhан уладыешни Суглуулжа vгэе.

ВАН ХАН. МОНГОЛОЙ НЮУСА ТОБШООН