Корнаков Владимир

Владимир Васильевич Корнаков хүдэлмэришэдэй бүлэдэ түрэһэн, эдир наһаяа Буряадай хойто зүгтэ — Баунтын аймагта үнгэргаһэн юм. Ангуушан, ой модоной харуулшан ябаһан, модошо дарханаар, сабхи оёгшоор хүдэлһэн байна. 1948 ондо Улаан-Үдэдэ фабрично-заводской һургуули дүүргээд, Ленинэй орденто паровоз-вагон бүтээлгын заводто хүдэлөө.

1954 ондо Совет армида алба хэжэ ерээд, «Буряадай залуушуул» сониндо эльгээгдэжэ, 15 жэлэй туршада сурбалжалагшаар, таһагые даагшаар, харюусалгата секретаряар ажаллаа. Үдэшын дунда һургуули дүүргэһэн, Ураалай гүрэнэй университедтэ, һүүлшэг тээ литературна Дээдэ курсада һуралсаһан байна. Саашадаа «Байкал» сэтгүүлэй ахамад редакторай орлогшоор хүдэлһэн намтартай.

Владимир Корнаков «Мундарганууд дээгүүр толорно», «Улаан хуһад» гэжэ романуудые, «Зайран баабгай», «Мүр» гэжэ повестьнуудые, хэдэн рассказуудые бэшэһэн, буряад зохёолшод Цокто Номтоевой, Сергей Цырендоржиевай хэдэн зохёолнуудые ород хэлэндэ оршуулһан байна. В. Корнаковой номууд Москвагай номой хэблэлдэ, мүн Польша гүрэндэ гараһан юм. 1966 ондо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүнээр абтаа.