Шабаев Николай

Николай Чимитович Шабаев 1949 ондо Загарайн (мүнөө Хориин) аймагай Дээдэ-Тайлса нютагта түрөөд, Захааминай аймагай Сагаан-Морин нютагта үндыhэн юм. Санагын дунда һургуули 1968 ондо дүүргээ. Ленинград хотын профсоюзуудай дээдэ һургуули дүүргээд, Захааминда партийна-профсоюзна ажалнуудта олон жэлдэ хүдэлөө. Буряад Уласай Гүрэнэй радио болон телевидениин хороондо амжалтатай ажаллаа. Хоца Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай Гүрэнэй драматическэ театрта уран зохёолой таhагые хүтэлбэрилхэдөө, олон сценари, найруулгануудые бэшэhэн байдаг.

Шүлэгүүдынь республикын сонин болон сэтгүүлнүүдтэ толилогдожо байдаг, «Зэмхэ сэсэгэй зэрэлгээн соо», «Уран дүшын угалзанууд» гэжэ согсолборинуудта оруулагданхай.

Н.Ч. Шабаев Буряад ба Ород Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, олон тоото шагналнуудта хүртэнхэй.

Артист

Автор: Шабаев Николай

Далан хальһан

Автор: Шабаев Николай

Ута-Жалгада

Автор: Шабаев Николай