Лыгденов Александр

Александр Галсаннимаевич Лыгденов Зэдын аймагай Сагаатай нютагта 1952 ондо түрэhэн. Дээдэ-Үшөөтэйн дунда һургуулиие дүүргэhэнэйнгээ удаа Номгон далайн сэрэгтэ гурбан жэлэй туршада алба хэжэ ерээд, Улаан-Үдэ хотын П. Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищи, удаань Зүүн Сибириин гүрэнэй соёлой институт дүүргээ.
Л. Линховоинай нэрэмжэтэ 1-хи хүгжэмэй һургуулида, Буряад Уласай соёлой министерствын hуралсалай-методическа таhагта, П. Чайковскиин нэрэмжэтэ хүгжэмэй училищидэ ажаллаа.

А. Лыгденов 1980 онhоо уран зохёол бэшэжэ эхилээ. Республика дотороо хэблэгдэжэ байдаг «Байкал», «Байгал», «Морин хуур», «Вершины» сэтгүүлнүүдтэ, «Бурятия», «Буряад үнэн» сонинуудта рассказуудаа, хизаар ороноо шэнжэлhэн статьянуудаа саг үргэлжэ толилжо байдаг. 1966 ондо «Морин хуур» гэhэн зохёолшын түрүүшын ном хэблэлhээ гараа. 2000 ондо «Тохорюунуудай бусалга» гэжэ шүлэгүүдэй согсолбори хэблэгдээ. 2004 ондо Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрай тайзан дээрэ «Зурхэн шулуун» гэhэн пьесээр зүжэг табигдаа, энэл жэлдэ «Эсэгын сэргэ» гэhэн рассказуудай ном ород хэлэн дээрэ хэблэлhээ гараа. Александр Лыгденовэй зохёолнууд Ород Уласай арадуудай мүнөө үеын литературын болон Буряад литературын антологинуудта оронхой.

А.Л. Лыгденов Буряад Уласай соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ, Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн, Исай Калашниковай нэрэмжэтэ уран зохеолой шангай лауреат.

Ая ганга

Автор: Лыгденов Александр

Басаганай гомдол

Автор: Лыгденов Александр

Бугын дуун

Автор: Лыгденов Александр

Доргон

Автор: Лыгденов Александр

Зүлгы һайхан зунай хаһа

Автор: Лыгденов Александр

Трамвайн шандаган

Автор: Лыгденов Александр

Хуша

Автор: Лыгденов Александр

Шубуудай зада

Автор: Лыгденов Александр