Бадмаева Гэлэгма

Бадмаева Гэлэгма Цыбеновна- уран зохёолшо, 1934 ондо Яруунын аймагай Нарһата һууринда түрөө. Д.Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй багшанарай институт дүүргэһэнэйнгээ удаа һургуулинуудта багшалаа, «Ярууна» гэжэ аймагай сониндо хүдэлөө.

Олон жэлнүүдтэ багшаар ажллаһан тула Гэлэгма Бадмаева гол түлэб үхибүүд тухай, үхибүүдтэ зорюулжа зохёолнуудые бэшэдэг байгаа. Тэрэнэй рассказуудай үйлэдэгшэ нюурнууд—тоомгүй, һонюуша, зүрхэтэй, юумэһээ тунхарихагүй хүүгэд. Уран зохёолшо тэдэнэй жэшээ дээрэ хүүгэдые түрэл нютагтаа дуратайгаар, аха зониие хүндэлжэ ябахые, һайхан сэдьхэлтэй байхые хүмүүжүүлнэ. «Ханинар» (1957), «Тоомгүй Дондок» (1963), «Һайхан сэдьхэл» (1964), «Инзуухан» (1970), «Шэнхинүүр хонхо» (1984), «Суранзан» (1991) гэхэ мэтэ рассказууд болон туужануудай автор юм.

Г.Бадмаева — мэдээжэ оршуулагша. Д.Дефогой «Робинзон Крузо», Л. Воронковагай " Эгэшэ«, «Хубиин жаргал», «Хотын басаган», В Бианки гэгшын " Латка" гэһэн зохёолнуудые буряад хэлэн дээрэ оршуулһан байна.

1993 онһоо Ород Уласай Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.