Байбородин Анатолий

Байбородин Анатолий Григорьевич-прозаик, 1950 оной мартын 24-дэ Яруунын аймагай Нарһата һууринда түрөө.

Эрхүүгэй гүрэнэй университедэй хэлэ бэшэгэй факультет дүүргэһэнэй удаа Зүүн Сибириин аймагуудай болон можо нютагуудай сонинуудта ажаллаа. ИГУ-гай хэлэ бэшэгэй факультедтэ багшалаа, «Созвездие дружбы» гэжэ Зүүн Сибириин арадуудай альманахай ахамад редактораар, «Иркутский писатель» хэблэлэй директорээр хүдэлөө. "Литературная Россия"(1979), "Традиция"(1995) "Отчий дом«(1999) гэхэ зэргын БүхэОрод Уласай, Гэгээн түрэлтэ эрхүүгэй Иннокентиин нэрэмжэтэ, Эрхүү можын губернаторай уран зохеолой шангуудай лауреат. Василий Шукшинай нэрэмжэтэ БүхэОрод Уласай уран зохёолой конкурсын лауреат 1999 ондо болоһон байна. 2007 ондо «Уйдхар гашуудалыем тараагыш» гэһэн номойнгоо түлөө Ород Уласай Уран зохеолой ехэ шанда хүртэһэн юм.

Уран зохёолой ажал ябуулгань 1970-аад онуудта эхилээ. «Наш современник», «Москва», «Советская литература», «Байкал», «Сибирские огни» гэһэн уран зохеолой-публицистическэ сэтгүүлнүүдтэ, «Сибирь» альманахта, Москвагай болон Сибириин хамтын суглуулбаринуудта, мүн баһа Чехословакида, Германида, Францида тэрэнэй рассказууд, туужанууд, романууд толилогдоо. «Хуушан сабшалан» (Эрхүү, 1983), «Хожом түрэһэн хүбүүн» (М., 1988), «Минии бурхан...» (Эрхүү, 1989; М., 1996), «Яко богиню землю нарекли» (М., 1991), «Хүсэл» (Эрхүү, 1998), «Диво» (Эрхүү, 2001), «Огторгой тухай һанан, сэдьхэлни уйдана» (Эрхүү, 2003), «Уйдхар гашуудалыем тараагыш» (Эрхүү, 2006), «Бэгсэргэ харсагые түрэхэгүй» (М., 2010)гэхэ мэтэ номуудай автор.

1986 онһоо СССР-эй Уран зохёолшодой холбооной гэшүүн.