Бараев Владимир

Владимир Владимирович Бараев Ангарын эрьедэ, Эрхүү можын Үдын-Адаг аймагай Мойхон тосхондо 1933 ондо түрэһэн юм. Гүн ухаанай талаар мэргэжэлтэн, уран зохёолшо, сэтгүүлшэ, Москвагай Сэтгүүлшэдэй холбооной гэшүүн Улаан-Үдэ шадар Дээдэ-Онгостойдо, Байгал-Шадарай аймагай Ильинка тосхондо ажаһуугаа, Улаан-Үдын 1-дэхм дунда һургуулида һураһан байгаа.
Москвагай Гүрэнэй Ехэ һургуулиин гүн ухаанай факультет дүүргээд Буряад ороноо бусажа ерээ. Тиигээд «Буряадай залуушуул» һониндо, «Байгал» сэтгүүлдэ хүдэлөө. Үшөө тиихэдэ Казах Уласай «Залуу шэнэ газар элдүүрилэгшэ» гэһэн һониной сурбалжалагшаар Целиноградта (мүнөө Астана) ажаллаа. Тэрэнэй хүдэлһэн газарнуудые үшөө тоолоходо — «Журналист», «Политическое самообразование», «Буддизм» сэтгүүлнүүд, СССР-эй Гүрэнэй телерадио хамжаан, Оросой Холбооной Гүрэнэй Дүүмын һунгамал Сергей Босхоловай туһалагша байгаа. Владимир Бараев хадаа диск шэдэлгээр Буряадай 10 дахин чемпион, хэдэ дахин Москвагай, Целиноградай чемпион болоһон хүн юм.
Тэрэ «Высоких мыслей достояние», «Древо Кандинских», «Посланцы Тэнгри», «Альма-матер» (МГУ тухай), «Приходят и уходят корабли» (шэнэ газар хахалалга тухай), «Гонец Чингисхана» (Үбэр-Байгалай хизаарай ба Монголой үнгэрһэн түүхэтэ сагууд тухай) гэһэн номуудые бэшээ. Һонинууд болон сэтгүүлнүүдтэ шажан, урлал тухай, түүхын удхатай хүдэлмэринүүдые бэшэһэн байдаг.
Тиихэдэ өөрынгөө намтарые оруулан «Бага наһан тухай үльгэр» гэһэн роман бэшэһэн юм.