Бардамов Александр

Александр Балханович Бардамов 1909 ондо Эрхүү можын Боохоной аймагай Тараса нютагта түрэһэн юм. Улаан-Үдын дунда мэргэжэлэй театрай-хүгжэмэй һургуули дүүргэһэн. Багшын ажалда байха үедөө шүлэг зохёогоод, тэрээндээ аялга хүгжэм тааруулан найруулжа, өөрөө тэрэнээ гүйсэдхэдэг байгаа. Хэдэн дуунуудынь арадай дунда дэлгэржэ, нилээд мэдээжэ болоһон байна.
Александр Бардамов Эсэгэ ороноо хамгаалгын дайнда хабаадажа, баатарай үхэлөөр унаһан байгаа.