Зээрдэгшэн шоно хоёр

Зээрдэгшэн шоно хоёр
Автор: Бостром А.